Poslanie a ciele združenia
      Základným poslaním združenia je všestranná podpora rozvoja mikroregiónu Nová Baňa a maximálna snaha na koordináciu aktivít zabezpečujúcich rozvoj územia. Združenie svoj cieľ napĺňa činnosťou zameranou najmä na:
- vypracovávanie koncepcií rozvoja mikroregiónu Nová Baňa v jednotlivých odvetviach
-  koordináciu územného rozvoja obcí v pôsobnosti združenia v technickej infraštruktúre
-  iniciovanie a podporu aktivít v oblasti cestovného ruchu hlavne so zameraním na vidiecky turizmus a agroturistiku
-  všestrannú starostlivosť o zachovanie a zveľadenie prírodných a krajinných hodnôt nachádzajúcich sa v mikroregióne
-  ochranu miestneho kultúrneho dedičstva a snahu o oživovanie miestnych tradícií a zvykov
-  zhromažďovanie, spracovávanie a poskytovanie všestranných informácií z celého mikroregiónu
-  propagáciu jednotlivých akcií členov združenia a propagáciu mikroregiónu ako celku,
-  podporu občianskych aktivít zameraných na propagáciu a rozvoj mikroregiónu Nová Baňa
-  získavanie finančných zdrojov na realizáciu zámerov a cieľov združenia.
Sídlom združenia je Nová Baňa - Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa

Členstvo v združení a zánik členstva
      Členstvo v združení je na princípe dobrovoľnosti a môže byť kolektívne a čestné. Členom združenia môže byť obec, právnická osoba pôsobiaca na území SR (kolektívne členstvo), alebo iný subjekt zastúpený štatutárnym zástupcom, o ktorého členstve rozhodne členská schôdza (čestné členstvo). Členstvo v združení vzniká na základe písomnej prihlášky súhlasným uznesením členskej schôdze a zaniká zánikom právnickej osoby, vystúpením člena na základe písomného oznámenia alebo uznesením členskej schôdze o vylúčení člena na návrh výkonného výboru z dôvodu porušenia členských povinností, porušenia cieľov a zámerov združenia, narušenia etiky vzájomnej spolupráce, prípadne iné porušenia právnych predpisov súvisiacich s poslaním združenia. Do zániku členstva je člen zodpovedný za záväzky združenia. Majetkové vysporiadanie sa vykoná do 60 dní od zániku členstva. Zánikom členstva zaniká nárok na čerpanie finančných prostriedkov, ktoré združenie získalo z iných zdrojov a boli určené na spoločné mikroregionálne projekty. Pri zániku členstva nevzniká nárok na vrátenie jednorázového vstupného príspevku člena, ani ročného členského príspevku, ak bol v príslušnom roku schválený.

Základné práva člena združenia
a/ voliť orgány a byť do nich volený,
b/ zúčastňovať sa na rokovaní členskej schôdze s hlasom rozhodujúcim, čestný člen 
s hlasom poradným,
c/ schvaľovať stanovy a jeho zmeny,
d/ byť informovaný o činnosti a nakladaní s majetkom združenia,
e/ predkladať návrhy a žiadosti orgánom v súlade s cieľmi združenia,
f/ v stanovenom rozsahu podieľať sa na užívaní a úžitkoch z majetku združenia,
g/ žiadať o ochranu svojich práv a oprávnených záujmov v súlade s cieľmi 
a záujmami združenia,
h/ zúčastňovať sa všetkých aktivít združenia,
ch/ schvaľovať svojich zástupcov do ďalších orgánov združenia. 

Povinnosti člena združenia
a/ chrániť záujmy, dobré meno a majetok združenia,
b/ dodržiavať stanovy a uznesenia členskej schôdze združenia,
c/ aktívne napĺňať predmet a ciele združenia,
d/ vykonávať svedomite a zodpovedne funkcie, do ktorých je zvolený a plniť úlohy, 
ktorými je poverený,
e/ dodržiavať zásady spolupráce a súčinnosti s ostatnými členmi a orgánmi združenia,
f/ podieľať sa primerane na financovaní aktivít združenia a platiť členské príspevky.

Vstupné a členské príspevky
a/ Jednorázový vstupný príspevok pre mesto a obce je 1,- Sk/1 obyvateľ, minimálne však 1.000,- Sk.
b/ Jednorázový vstupný príspevok pre právnickú osobu je 1.000,- Sk.
c/ Jednorázový vstupný príspevok pre čestného člena je dobrovoľný.
d/ Ročný členský príspevok pre mesto a obce je 3,- Sk/1 obyvateľ.
e/ Ročný členský príspevok pre právnické osoby podnikajúce je 5.000,- Sk.
f/  Ročný príspevok pre právnické osoby príspevkové a rozpočtové je 2.000,- Sk.
g/ Ročný členský príspevok pre čestného člena a spolupracujúci subjekt je dobrovoľný.
h/ Jednorázový vstupný príspevok je člen povinný uhradiť do 30 dní od prijatia za člena.
i/  Ročný členský príspevok je člen ZMNB povinný uhradiť do 31. marca príslušného roka.

Bližšie informácie o Združení mikroregiónu Nová Baňa získate:
Mgr. Jana Holá
M. R. Štefánika 26
968 01 Nová Baňa
tel: 045/6856622, 6850320
fax: 045/6856622
e-mail:
janka_rrr@post.sk